Environmental Social and Governance Report

Zpráva o životním prostředíspolečnosti a správě firmy

  • Lidé
  • Planeta
  • Výrobky
  • Zprávy
  • Zaostřeno na

Během více než 100 let naší historie, se Samsonite hrdě hlásí k závazku být dobrým zodpovědným občanem. Kromě toho, že našim zákazníkům poskytujeme vysoce kvalitní cestovní a lifestylové produkty, měla naše společnost během minulého století pozitivní dopad na komunity lidí v místech naší působnosti.

Lidé

People

Naši lidé jsou naším největším přínosem. Zaměstnanost ve firmě Samsonite čítá více než 12 000 lidí. Naší firemní politikou je přilákat a udržet nejlepší talenty napříč všemi regiony, poskytnout smysluplné příležitosti k osobnímu rozvoji, ocenit a rozpoznat pracovní výkon a zajistit bezpečné pracovní prostředí, zároveň propagovat a podporovat dobrý zdravotní stav zaměstnance.

Zaměstnanost

Samsonite se zavazuje k podporování rovných pracovních příležitostí a příležitostí ke kariérnímu postupu. Samsonite usiluje po celém světě, aby byl společností, kde chtějí pracovat nejkvalifikovanější lidé, kde se najímají lidé a postupují vstříc svým zásluhám, a kde jsou dostupné možnosti k osobnímu rozvoji v rámci společnosti.

Rozvoj & vzdělávání

Samsonite se zaměřuje na rozvoj a oceňování týmů, stejně tak jako na pěstování kultury spojené s uznáním, která podporuje vysoký pracovní výkon a udržení talentů.

Bezpečnost & ochrana zdraví při práci

Samsonite se zavazuje zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a osobní pohodu zaměstnanců na pracovišti. Samsonite se řídí svými ustanovenými postupy s cílem zajistit shodu s příslušnými zákony a směrnicemi o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Pracovní normy

Zaměstnanecký kodex zahrnuje společenský závazek firmy Samsonite k právní shodě, etickým standardům a obecný závazek k pracovním normách zakotveným v Mezinárodní organizaci práce. Tyto závazky jsou navržené k ochraně našich zaměstnanců a k zamezení nelegálních pracovních podmínek, včetně mimořádných přestupků jako je dětská práce a nelegální obchod s lidmi.

Planet

Planeta

planet
Emissions

Emise

Samsonite dodržuje příslušné zákony a směrnice, které se týkají emisí ovzduší a skleníkových plynů, vypouštěného znečištění do vody a půdy, a generování nebezpečného odpadu a odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné. Usilujeme o snížení emisí a redukci či recyklaci odpadu tam, kde je to možné. Sledujeme a monitorujeme spotřebu energie a emisí, vypouštění znečišťování a odpadu v každém z našich výrobních závodů. Monitorujeme také spotřebu energie v distribučních centrech, regionálních pracovištích a maloobchodních prodejnách, kde Samsonite platí za tyto služby poplatky.

Use of resources

Využití zdrojů

Samsonite usiluje o zavedení iniciativ zabývajících se využitím energie a efektivním využitím vodních zdrojů. Výrobní proces v našich třech závodech využívá uzavřeného systému koloběhu vody za účelem ochlazování. Místní právní předpisy vyžadují pravidelné hlášení spojené se vznikem odpadů. Výrobní procesy v našich závodech vytvářejí svojí podstatou pouze minimum nebezpečného odpadu. K vyzvednutí a řádné likvidaci odpadů je využíváno externích společností nakládajících s odpady. Každý závod, který vlastní Samsonite a kde provozuje svá zařízení, identifikuje a poté implementuje své snahy na snížení využité energie a emisí. Samsonite poté aplikuje tyto klíčové snahy a osvědčené postupy do svých dalších vlastních a provozovaných výrobních kapacit.

Natural resources

Přírodní zdroje

Závazek firmy Samsonite k životnímu prostředí vyplývá z našich přetrvávajících snah o snížení našeho celkového vlivu na životní prostředí a přírodní zdroje, jak interně, tak v určitých případech i externě. Z interní iniciativy spojené se spotřebou energie, emisemi a odpadů, profituje široká škála zúčastněných zaměstnaneckých skupin. Samsonite se zaměřil na snižování hlavních zdrojů emisí, vyjádřených ekvivalentem oxidu uhličitého - CO2, využíváním inteligentnějších nebo alternativních technologií tam, kde je to možné.

recycling
recycling

Recyklace

a využití místních přírodních zdrojů
snižuje náš vliv na životní prostředí

Společná filozofie firmy Samsonite podporuje myšlenku snižování odpadu a využití energie napříč našimi vlastními a provozovanými závody. Například materiály používané ve výrobním procesu jsou recyklovány (např. lepenka, dřevěné palety a zejména rozemleté plasty, které jsou buď přímo opětovně využity, nebo prodány jako zbytky třetím stranám, které je zrecyklují na jiný výrobek). Některé z našich iniciativ zahrnují následující:

  • Zavedení iniciativy (1) “5S” v Nashiku v Indii (na identifikování a odstranění nadbytečného vybavení a zbytků) vedlo ke zvýšené recyklaci nepoužitých materiálů a vybavení;
  • V belgických a maďarských závodech jsou instalovány solární panely, jejichž cílem je zvýšit využívání obnovitelné energie; a
  • V závodě v Nashiku v Indii je zpracování vody a dešťové vody prováděno na místě a voda je využívána k pěstování semenáčků, které jsou potom vysázeny regionální iniciativou (viz sekce níže - Společnost) ; tyto činnosti přispěly v závodě v Nashiku k vyrovnání roční spotřeby energie pomocí sekvestrace uhlíku.

Provoz

operations

Provozní postupy firmy Samsonite jsou založeny na závazku provozovat podnikání upřímně a bezúhonně, v souladu s příslušnými právními předpisy. Náš zájem o firemní zodpovědnost není pouze v tom, co děláme, ale jak to děláme. Samsonite usiluje o využití nejvyšších standardů ve všech našich provozech a u všech výrobků, které prodáváme.

Supply Chain

Řízení dodavatelského řetězce

Samsonite pracuje na zajištění sociálně a eticky přijatelných výrobních postupů u našich celosvětových dodavatelských partnerů. Náš zájem o pohodu zaměstnanců nás vedl k založení Etické listiny práv – kodexu chování v rámci dodavatelského řetězce pro přímé a nepřímé výrobce. Etická listina práv předkládá naši vizi přijatelných obchodních praktik, které se týkají práv pracovníků, pracovních podmínek, podmínek zaměstnávání, důstojné práce, systému dodavatelů a ochrany zaměstnanců. Tyto standardy jsou v souladu se standardy ustanovenými Mezinárodní organizací práce, týká se to například zákazu nucené a dětské práce. Samsonite podniká kroky k vyhodnocení, oslovení a ověření sociálních rizik v dodavatelském řetězci.

Community

Společenství

Společenský závazek tvoří důležitou část našich provozních postupů. Samsonite přináší pevný závazek komunitám, ve kterých fungujeme a kde žijí naši zaměstnanci. Samsonite se také zavazuje k podpoře komunit tím, že nabízí zaměstnancům možnost finanční podpory, příležitosti pro zaměstnance a věnování nepeněžních darů těmto společenstvím. Samsonite pokládá zapojení se do místních komunit za možnost přispět ke zdravotnímu stavu a finančnímu blahobytu těchto komunit.

Zodpovědnost za produkty

Samsonite bere vážně zodpovědnost za své výrobky ve všech svých provozech. Níže podrobně popisujeme přístup k zákaznickému servisu, ochraně dat a osobních údajů, duševnímu vlastnictví, ke kvalitě produktů a k výrobkům.

customer service

Zákaznický servis

Záruka na výrobky Samsonite, informace o službách a opravách, a kontaktní informace na zákaznický servis jsou dostupné na našich webových stránkách. Zákaznický servis je spravován lokálně v rámci každého regionu nebo státu. Vlastní či externí opravny provádějí opravy.

data protection and privacy

Ochrana dat a osobních údajů

Politikou firmy Samsonite je splnit příslušné právní požadavky s ohledem na ochranu dat a osobních údajů.

product quality

Kvalita výrobků

Pro naše jednotlivé hlavní kategorie výrobků existuje příručka kvality. Samsonite vyvinul rozsáhlý program Zabezpečení jakosti výrobku, aby zajistil, že výrobky které prodáváme, splňují nebo překračují naše přísné požadavky na provedení (např. opotřebení a odolnost). Program nastiňuje požadované testování, které se provádí na našich značkách/výrobcích a testovací vybavení, které by mělo být využito pro provedení těchto testů.

product testing

Testování výrobků

Testování výrobků a prohlídka surovin, součástek a hotových výrobků je prováděna ve všech vlastněných a obsluhovaných zařízeních, stejně jako u mnoha externích dodavatelů, s cílem zajistit zachování standardů zpracování.

Tumble Test Test odolnosti

Handle Test Test rukojeti

Drop Test ZKOUŠKA PÁDEM

Wheel Test Test koleček

Zipper Test Test zipu

Locks Test Test zámku

environment
environment

SPOLEČNOST

a podpora vzdělávání v Indii

Zapojení společensti je důležitou součástí provozních postupů Samsonite. Přinášíme silný závazek komunitám, ve kterých působíme a kde žijí naši zaměstnanci. Veškerá naše společenská angažovanost, investice a filantropie je rozhodována a implementována místně.

Například v Indii si Samsonite osvojil pozemek o rozloze 125 akrů poblíž našeho výrobního závodu. Tato země byla po mnoho let intenzivně využívána a trpěla erozí půdy. Společnost již zde zasadila deset tisíc stromů, propagovala mini-lesy z teakových a mangových stromů v blízkém okolí továrny a distribuovala stromy zdarma v celém regionu za účelem zlepšení kvality ovzduší, biologické rozmanitosti a množství CO2.

Tým Samsonite Korea má rozsáhlý program pro výsadbu stromů, včetně projektu Samsonite Forest Project, měsíční dobrovolné zakládání stromů pro zaměstnance v parku Nanjido v Soulu. Zaměstnanci jsou také zváni, aby věnovali $ 14 až $ 34 měsíčně společnosti World Vision a pomohli tak změnit život dětem a společnost k lepšímu. Společnost Samsonite Korea dále spolupracuje s korejskou nevládní organizací Future Forest, která bojuje proti dezertifikaci vytvářením lesů v pouštích a vytvářením "zelených sborů" mládeže. Společnost přispívá k vybudování 16 km dlouhého a 0,05 km širokého lesa, aby zastavila další rozšíření pouště Kubuqi ve vnitrozemí Mongolska v Číně. Zaměstnanci darují měsíčně 10 USD a společnost také daruje procentuální podíl prodeje společnosti Future Forest ve výši 170 000 USD ročně. Kromě toho každý rok se skupina zaměstnanců společnosti Samsonite Korea podílí na iniciativách na zakládání stromů pro budoucí lesy v poušti Kubuqi. Od roku 2017 společnost Tumi Korea také podpořila úsilí společnosti Future Forest prostřednictvím dárování hotovosti.

Jsme odhodláni podporovat společnost, ve které žijí a pracují naši zaměstnanci, a to tím, že umožňujeme zaměstnancům poskytování finanční podpory, čas na svou práci a věcné dary pro své komunity. Společnost považuje místní angažovanost za příležitost jak přispět ke zdraví a finančnímu blahu těchto komunit.

report
report

Zpráva o životním prostředí, společnosti a správě firmy

Níže najdete zprávu o životním prostředí, společnosti a správě firmy. Tato zpráva předkládá závazek firmy Samsonite k udržitelnosti a cíle pro několik příštích let.

Zpráva za rok 2016

pdf Download

Zpráva za rok 2017

pdf Download